Współpraca

Fundacja Pomóc Więcej

Partnerem naszego portalu jest Fundacja Pomóc Więcej, której misją jest organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec
(+48) 785 371 059
KRS 0000389968
www.pomocwiecej.com.pl/

Inne organizacje

Bonifraterskie Centrum Zdrowia (Marysin – Piaski)

Bonifraterskie Centrum i Ośrodek Rehabilitacji świadczy usługi medyczne w zakresie rehabilitacji: neurologicznej, ambulatoryjnej i dziennej dla dorosłych i dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Działają tu poradnie: rehabilitacyjna, neurologiczna i ziołolecznicza.

os. Marysin 1, 63-820 Piaski
Centrala 65 57 19 054, fax 65 525 09 78
KRS 0000343429
www.bonifratrzy.pl

Fundacja NeuroPozytywni

Jesteśmy neuropozytywni, to też znaczy, że jesteśmy pozytywni w życiu z chorobą, każdy codzienny rachunek zdarzeń dobrych i złych, przynosi wynik dodatni. Nie oznacza to, że będziemy chować głowę w piasek i udawać, że bólu nie ma. Śmierć jest częścią życia tak jak narodziny. Cierpienie nie ma jakiegoś wyższego celu, ono po prostu jest. Nie jest „po coś”, ono tylko i aż jest…

ul. Synów Pułku 7, 01-354 Warszawa
22 121 58 93, 601 368 368, fax. 22 127 48 44
KRS 000041906
www.neuropozytywni.pl

lay_logo.png

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji “Między Słowami”

Fundacja prowadzi Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną “Żyć z afazją”, gdzie wspiera chorych i ich opiekunów. Jest internetową platformą informacyjną i stacjonarnym ośrodkiem integracji w drodze do odzyskania zdrowia, samodzielności i niezależności.

ul. Synów Pułku 7, 01-354 Warszawa
22 121 58 93, 601 368 368, fax. 22 127 48 44
KRS 0000374172
www.miedzy-slowami.org.pl

lay_logo.png

Lewaczka.pl – Blog Kasi

Kasia założyła blog lewaczka.pl, żeby dawać wiedzę i nadzieję tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, co ona. Kasia nie pamięta Wigilii 2014 roku. Spędziła ją na oddziale udarowym, w ciężkim stanie po udarze mózgu i z lewostronnym – stąd “lewaczka” – niedowładem. “Miałam 25 lat i jeszcze nie wiedziałam, że “trafiło” mnie coś, czego bym nie życzyła nawet najgorszemu wrogowi” – pisze Kasia.

Lekarze

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, adiunkt w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 1998 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę naukową i kliniczną rozpoczęła w 2000 roku w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2004 roku obroniła pracę doktorską, a w 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. „Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce w latach 2003-2012”.

W 2006 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu neurologii, zaś w roku 2011 – tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej. W 2008 r. uzyskała certyfikat Commission for International Certification in Neurosonology, wydany przez European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Jest autorką i współautorką publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym. Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu.

Przedmiotem zainteresowań naukowych i klinicznych dr Iwony Sarzyńskiej-Długosz są choroby naczyniowe mózgu, rehabilitacja neurologiczna oraz neurosonologia.

Dr n. med. Michał Karliński

Dr n. med. Michał Karliński

II Klinika Neurologiczna IPiN w Warszawie

Ukończył w 2007 roku Akademię Medyczną w Warszawie i od 2008 r. pracuje w II Klinice Neurologicznej IPiN, gdzie uzyskał stopień doktora nauk medyczncyh i specjalisty w dziedzinie neurologii. Klinicznie i naukowo specjalizuje się w obszarze udaru mozgu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji anglojęzycznych, członkiem European Stroke Organization i współtworzy wytyczne Polskiego Towarzysztwa Neurologicznego dotyczące postępowania w udarze mózgu. Prowadzi również wykłady i warsztaty doskonalące dla lekarzy oraz zajmuje się popularyzowaniem tematyki udaru mózgu.
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Specjalista neurolog, aktywnie współpracujący z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, kieruje Katedrą i Kliniką Neurologii. Jako lekarz zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym mózgu oraz nerwami obwodowymi. Jest członkiem wielu stowarzyszeń medycznych w kraju i za granicą. Świadczy specjalistyczne usługi medyczne z zakresu neurologii w gabinecie przy ul. Grażyny 18 w Lublinie.
Prof. dr hab. med. Alina Borkowska

Prof. dr hab. med. Alina Borkowska

Specjalista neuropsycholog Konsultant Wojewódzki ds. Psychologii Klinicznej

Jest apecjalistą neuropsychologiem, Konsultantem Wojewódzkim ds. Psychologii Klinicznej dla woj. kujawsko-pomorskiego.

W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w chorobach przebiegających z dysfunkcjami OUN: schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji nawracającej, zaburzeniach lękowych, urazach i udarach mózgu, guzach mózgu. Schorzeniach neurologicznych: SM, chorobie Parkinsona, chorobach otępiennych.

A także oceną pooperacyjnych dysfunkcji poznawczych u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, oceną neuropsychologiczną w chorobach somatycznych, diagnostyką i terapią neuropsychologiczną w zaburzeniach odżywiania (otyłość).

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi

kierownik Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu IPiN w Warszawie

Specjalista neurolog. Jest kierownikiem Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru i Chorób Naczyniowych Mózgu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, oraz pracownikiem II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Odbył staże w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii i Klinice Neurologii Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Odbył liczne kursy i szkolenia w Polsce i za granicą, przede wszystkim z zakresu chorób naczyniowych mózgu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w takich czasopismach jak Lancet, Lancet Neurology, Stroke i European Journal of Neurology, oraz licznych doniesień zjazdowych.

Członek Światowej i Europejskiej Organizacji Udarowej, Europejskiej Akademii Neurologii, gdzie pełni również funkcję sekretarza Panelu Naukowego Udaru Mózgu, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w tym udar mózgu, neuroradiologia interwencyjna i diagnostyczna, oraz metodologia badań klinicznych.