user_mobilelogo

pomoc dla chorego

 {gspeech}
Około połowa osób, które doświadczyły udaru, wymaga pomocy psychologicznej. Samo doświadczenie udaru to bardzo stresujące przeżycie, a zmiany w mózgu bardzo często prowadzą do zaburzeń natury psychicznej. Chory może przejawiać apatię, zmienność nastrojów, zmiany w osobowości, depresję. Doświadczenie udaru może nosić znamiona traumy i zostawić w psychice chorej osoby zespół stresu pourazowego (PTSD - ang. Posttraumatic Stress Disorder). PTSD przejawia się m.in. tym, że w bardzo nasilony sposób i przez dłuższy czas, człowiek doświadcza zaburzeń lękowych uniemożliwiających mu funkcjonowanie. Długotrwale skutki stresu mogą prowadzić do kolejnych chorób somatycznych.

Silny stres i zaburzenia natury psychicznej komplikują i tak już trudne życie po przebytym udarze. Niezwykle ważna jest pomoc psychologiczna od osób najbliższych i dalszych znajomych. To przede wszystkim oni mogą udzielić wsparcia w zaakceptowaniu i radzeniu sobie w nowej sytuacji życiowej, rozmawiać o pojawiających się trudnych emocjach.

Dodatkowo, w zależności od stanu chorego i jego sytuacji rodzinno-materialnej, chory może skorzystać z pomocy oferowanej przez powołane do tego instytucje.

{/gspeech}

{gspeech}

POMOC PSYCHOLOGICZNA INSTYTUCJONALNA:

 • Psycholog z ramienia NFZ

Aby dostać się do specjalisty potrzebne jest skierowanie od psychiatry lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 • Ośrodki Pomocy Społecznej oferują bezpłatną pomoc psychologiczną. Aby ją otrzymać należy udać się do najbliższego ośrodka i umówić na konsultację ze specjalistą.

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Pomoc skierowana jest do osób starszych, osoba ubiegająca się o korzystanie z pomocy, musi spełniać przynajmniej jeden z warunków:
  • wiek emerytalny
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji
  • długotrwała choroba o udokumentowanym przebiegu, wymagane jest zaświadczenie określające rodzaj wymaganej opieki

Uczestnik, oprócz psychoterapii, może skorzystać z warsztatów terapii zajęciowej i zajęć aktywizujących społecznie. Dzienne Domy Opieki świadczą również pomoc w codziennych czynnościach, w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych, oferują możliwość załatwienia potrzeb higienicznych (prysznic, pranie) oraz oferują dwa posiłki w ciągu dnia.

Wniosek o udzielenie pomocy można złożyć osobiście, telefonicznie, listownie lub przez osoby trzecie - rodzinę lub instytucje. Trzeba udokumentować swoją sytuację życiową i finansową przez dostarczenie posiadanych dokumentów takich jak: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rachunki, odcinki renty lub emerytury, wypisy ze szpitala. O przyjęciu decyduje diagnoza pracownika socjalnego.

Pobyt w DDO jest odpłatny, ale nie są to kwoty wysokie, inne będą dla osób samotnych, a inne dla osób żyjących w gospodarstwach wieloosobowych. Kwota jest uzależniona również od dochodu netto na osobę w rodzinie.

{/gspeech}

{gspeech}

 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL)

Całodobowe miejsce opieki przeznaczone dla chorych wymagających długotrwałego leczenia poza szpitalem, a które z uwagi na stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w domu. O przyjęciu decyduje wysokość wskaźnika Barthel, jest to test kliniczny oceniający możliwość pacjenta do samodzielnego funkcjonowania. Wynik poniżej 40 punktów umożliwia ubieganie się o przyjęcie do Zakładu. 

Pobyt w ZOL jest okresowy, najdłuższy możliwy czas to pół roku. Na miejscu udzielana jest terapia psychologiczna.

Wniosek o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego składa się w wybranym zakładzie razem ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto wymaganym dokumentem jest decyzja z ZUS lub ośrodka pomocy społecznej o wysokości renty, emerytury lub zasiłku stałego. Konieczne jest zaświadczenie od lekarza o konieczności opieki nad pacjentem w zakładzie opiekuńczym oraz wywiad pielęgniarski zawierający informacje o warunkach rodzinnych i bytowych chorego.

Pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych jest płatny.

 • Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia i fundacje, które wprowadzają projekty pomocowe finansowane z programów regionalnych, środków krajowych lub unijnych lub korzystające z pomocy wolontariuszy.

{/gspeech}

glowna b2

glowna lewa v2

glowna prawa v2

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony